VI Forum Oświaty Polonijnej

VI Forum Oświaty Polonijnej „Polskość-Tożsamość-Współczesność”

Białystok, 19-23 września 2008 r.

ORGANIZATORZY:
Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku
oraz
Uniwersytet w Białymstoku
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Prezydent Miasta Białegostoku
Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku
HONOROWY PATRONAT FORUM:
Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz
Forum zostało dofinansowane ze środków Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej.
Forum miało na celu dyskusję o szansach, jakie daje nauka języka polskiego
poza granicami kraju, a także o problemach, z jakimi borykają się w swojej
pracy nauczyciele polonijni. W ramach Forum odbywały się wykłady, wystawy podręczników, zajęcia warsztatowe w różnego typu szkołach Podlasia, które na co dzień borykają się z problemami dwujęzyczności.
I. Referaty wprowadzające
Elwira Kryńska
Polskie tradycje patriotyczne
Mirosław Sobecki
Polskość – tożsamość – współczesność
Jerzy Nikitorowicz
Inny w środowisku wielokulturowym. Ku tożsamości otwartej
Anna Kwiatkowska
Czy łatwo być Polakiem wśród Polaków? Czy trudno być Polakiem wśród obcych?
Współczesne dylematy tożsamości narodowej
Artur Konopacki
Dziedzictwo kulturowe Podlasia
Krystyna Petri
Informacja dotycząca stanu oświaty mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
II. Wystąpienia uczestników Forum
Maria Piotrowicz
Czy młodzi Polacy wstydzą się polskości?
Małgorzata Rakowska
Czy warto być Polakiem na terenie Czeskiej Republiki?
Małgorzata Staszak
Kim jestem – poszukiwanie własnej tożsamości
przy wychowaniu w dwujęzyczności i dwukulturowości
(na przykładzie uczniów PTS „Oświata”)

Krystyna Staroń
Aktualne działania CODN w zakresie wspomagania oświaty polonijnej
Dagmara Anna Lukovic
Nauczyciel polonijny na pograniczu globalizacji i glokalizacji. Problemy tożsamości uczniów z małżeństw mieszanych
Ewa Rybacka
Język ojczysty, język obcy, a może język zaniedbywany?
Kazimierz Karpicz
Polskość – tożsamość – współczesność
Waldemar Rakowicz
Znaczenie języka polskiego w środowisku amerykańskim oraz w szkolnictwie USA (Regents Exam)
Małgorzata Pawlusiewicz
Rozwój oświaty w Stanach Zjednoczonych a podręczniki
Jolanta Tatara
Współczesne trendy w polityce edukacyjnej w USA wobec mniejszości etnicznych na przykładzie Kelly High School w Chicago
Natalia Bartoszewicz
Nauka języka polskiego w Irkucku
Jerzy Kowalewski
Idea programów kulturowych w nauczaniu języka polskiego
Joanna Wójtowicz
Propozycje programów nauczania języka polskiego poza Polską na różnych poziomach edukacji
Piotr Wróblewski
Komunikat w sprawie przygotowania słownika poziomowego na I rok nauczania języka polskiego jako obcego
Jacek Jurkowski
Prezentacja programu BASNUZ, czyli Baltic Sea Non Drug Zone
Liliana Barejko-Knops
Język ojczysty jako bogactwo w społeczeństwie wielokulturowym
Małgorzata Krasuska
Oświata polonijna – dorobek i kierunki rozwoju
Grażyna Czetwertyńska
Komunikat na temat przygotowywanego projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego i wymaganiami egzaminacyjnymi – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich przebywających za granicą”. Projekt finansowany ze środków EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
III. Zajęcia i lekcje zrealizowane w białostockich szkołach w ramach VI Forum Oświaty Polonijnej
IV. Wnioski i postulaty VI Forum Oświaty Polonijnej
V. Uczestnicy VI Forum Oświaty Polonijnej